PROCEDURA WYKONANIA REMANENTU DLA PROGRAMÓW w edycjach 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (wersje klasyczne BDE)METODA 1 - polegająca na założeniu nowego magazynu, przekonwertowaniu do niego podstawowych danych ze starej bazy i wpisaniu policzonego z natury stanu magazynowego dokumentem PW.

1) Zakładamy nowy magazyn (Administracja/Lista magazynów/Nowy magazyn)

(każdy nowy magazyn należy jednorazowo autoryzować wpisując otrzymany wczesniej IDENTYFIKATOR AUTORYZACJI. Identyfikator to ten numer, który był użyty do autoryzowania dotychczasowego magazynu - w przypadku jego braku można go uzyskać ponownie wypełniając formularz AUTORYZACJA na stronie http://www.flysoft.pl/autoryzacja.php W przypadku gdy dla danej licencji autoryzacja była już wcześniej wykonywana nie jest konieczne podawanie numeru dokumentu zakupu - w to pole można wpisać po prostu słowo "faktura". Nowoutworzony magazyn autoryzuje się wpisując IDENTYFIKATOR AUTORYZACJI w menu Administracja/Autoryzacja programu.

2) Na liscie magazynów pojawi się klawisz KONWERSJA DANYCH DO NOWEGO MAGAZYNU - wykonujemy za jego pomocą kopiowanie kartotek towarowych, kontrahentów (bez stanu magazynowego)

3) Otwieramy założony magazyn i wprowadzamy zliczony stan magazynowy dokumetem PW (przychód wewnętrzny) Jeśli ilość pozycji magazynowych jest duża można to wykonać poprzez kilka niezależnych dok. PW.

4) Po wpisaniu stanu magazynowego wykonujemy wydruk remanentu jedną z opcji REMANENT WG STANÓW Z HISTORIĄ ZAKUPU lub REMANENT WG STANÓW Z KARTOTEKI

5) Nowy magazyn należy również odpowiednio skonfigurować do pracy w nowym roku poprzez odpowiednie ustawienie suffixów numeracji dokumentów (przestawienie z 2017 na 2018) - odpowiednia instrukcja jest dostępna na stronie www.flysoft.pl

Wykonując konwersję danych do nowego magazynu możemy oczywiście wybrać opcję pobrania stanu magazynowego przez funkcję konwertującą - wtedy zostanie utworzony automatyczny dokument PW na podstawie danych zapisanych na kartotece towarowej ( widocznych w chwili konwersji : czyli bieżący stan magazynowy oraz ostatnia cena zakupu). W takim przypadku pomijamy czynności opisane w punkcie 3.

METODA 2 - polegająca na wydruku gotowego remanentu opierajac się na zarejestrowanym stanie magazynowym w bieżącej bazie danych.

1) Drukujemy arkusz spisu z natury lub remanent wg stanów z kartoteki

2) Sprawdzamy zgodnosc informacji otrzymanych na wydruku ze stanem faktycznym (ilość na kartotekach)

3) Jesli wystapia różnice pomiędzy stanem magazynowym a ilością towaru na kartotece dokonujemy odpowiedniej korekty rejestrując dokumenty PW lub RW

4) Wykonujemy wydruk remanentu jedną z opcji REMANENT WG STANÓW Z HISTORIĄ ZAKUPU lub REMANENT WG STANÓW Z KARTOTEKI

5) Dotychczasowych magazyn należy również odpowiednio skonfigurować do pracy w nowym roku poprzez odpowiednie ustawienie suffixów numeracji dokumentów (przestawienie z 2017 na 2018) oraz ustawienie następnych numerów dokumentów na "1" - odpowiednia instrukcja jest dostępna na stronie www.flysoft.pl

METODA 3 - bardziej skomplikowana mutacja metody opisanej jako Metoda 1

1) Wykonujemy konwersję danych do nowego magazynu (pkt1 i pkt2 z Metody nr1)

2) Drukujemy arkusz spisu z natury - na jego podstawie zliczamy ilości towarów pozostające na magazynie

3) Wykonujemy zerowanie spisu częściowego i pełnego

4) Rozpoczynamy nowy spis z natury - Pozycje dodane do spisu zaleca się co jakiś czas zapisać za pomocą klawisza ZAPISZ - zapisane w ten sposób dane można podejrzeć na liście towarów spisanych (istnieje możliwość ich edycji)

5) Po zakończeniu spisu i upewnieniu się, że wszystkie dane są zarejestowane właściwie dokonujemy zatwierdzenia spisu częściowego - spowoduje to dodanie spisanych towarów do spisu pełnego na podstawie którego będzie drukowany remanent - zatwierdzenie spisu częściowego zamyka możliwość edycji danch znajdujących się na spisie.

6) Zatwierdzając spis pełny powodujemy przepisanie danych ze spisu na dokument PW i ustalenie nowych stanów magazynowych na kartotekach towarowych

7) Wydruk remanentu może być wykonany zarówno za pomocą opcji REMANENT ZE SPISU jak również REMANENT WG DOKUMENTÓW lub REMANENT WG STANÓW Z HISTORIĄ ZAKUPU

8) Nowy magazyn należy również odpowiednio skonfigurować do pracy w nowym roku poprzez odpowiednie ustawienie suffixów numeracji dokumentów (przestawienie z 2017 na 2018) - odpowiednia instrukcja jest dostępna na stronie www.flysoft.pl