Ogólna Umowa Licencyjna na użytkowanie programu komputerowego

Niniejsza umowa określa postanowienia prawne zawarte pomiędzy nabywcą licencji na użytkowanie programu komputerowego zwanym dalej Użytkownikiem, a firmą FlySoft.pl Usługi Informatyczne zwaną dalej Producentem. Warunkiem udzielenia licencji jest zaakceptowanie postanowień tej umowy przez Użytkownika.

1. Przedmiot licencji
Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie licencji na użytkowanie kopii programu komputerowego określonej w specyfikacji licencji lub osobnej umowie, poprzez nazwę, wersję, typ, rodzaj licencji, ważność licencji, długość abonamentów dostępu do aktualizacji i pomocy technicznej, numer licencji oraz klucz produktu, na warunkach określonych w treści umowy.

2. Prawa autorskie
Producent jest jedynym właścicielem wszelkich praw autorskich oraz majątkowych do Programu i dokumentacji. Są one chronione przez ustawę o prawie autorskim oraz umowy międzynarodowe.

3. Ograniczenia licencji
O ile osobna umowa nie stanowi inaczej Producent udziela Użytkownikowi licencji na użytkowanie jednej kopii Programu na jednym komputerze w firmie dla której wykonano autoryzację. Instalację programu na wielu komputerach dopuszcza się tylko w przypadku licencji wielostanowiskowej Programu. Bez zgody Producenta Użytkownik nie może sprzedawać, dzierżawić, ani w jakikolwiek inny sposób przenosić praw wynikających z licencji na osoby trzecie. Użytkownik nie ma prawa kopiować oraz rozpowszechniać Programu i dokumentacji w jakiejkolwiek postaci, za wyjątkiem wykonania jednej kopii Programu do celów archiwalnych. Użytkownik nie ma prawa dekompilować, analizować oraz modyfikować kodu Programu. Producent zastrzega sobie prawo do zastosowania środków technicznych (zabezpieczeń) w celu zapewnienia realizacji powyższych ustaleń. Producent zastrzega sobie wszelkie inne prawa nie wyrażone bezpośrednio w umowie.

4. Ograniczona gwarancja
Producent nie gwarantuje, że program będzie całkowicie wolny od błędów ooraz że spełni wszystkie oczekiwania użytkownika w zakresie realizowanych lub oczekiwanych przez Użytkownika funkcji. Funkcje realizowane przez program są opisane w dokumentacji dostępnej na stronie internetowej producenta oraz przedstawione w opublikowanych filmach instruktażowych. Każdy użytkownik może przed zakupem licencji zapoznać się z bezpłatną wersją demonstracyjną prezentującą zakres funkcji realizowanych przez dany program. Wykryte i zgłoszone do producenta błędy krytyczne w programie będą usuwane w terminie 14 dni. Wersja wolna od błędu zostanie umieszczona na stronach internetowych Producenta. Gwarancja nie obejmuje problemów i wad wynikłych z nieprawidłowego działania lub nieprawidłowego użycia sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń i programów mających wpływ na działanie Programu. Gwarancja nie obejmuje problemów i wad wynikłych ze zdarzeń losowych lub nieprawidłowego użytkowania Programu. Wszelka ewentualna odpowiedzialność Producenta zostaje ograniczona do kwoty zapłaconej za program. Strony wyłączają możliwość stosowania przepisów o rękojmi.

5. Specyfikacja udzielonej licencji
Nazwa programu, wersja, typ, rodzaj licencji, ważność licencji, długość abonamentów dostępu do aktualizacji i pomocy technicznej, numer licencji oraz klucz produktu znajdują się na dokumencie potwierdzającym zakup programu (fakturze sprzedaży). Program należy autoryzować na stronie internetowej producenta w ciągu 30 dni od daty zakupu. W odpowiedzi na adres e-mail podany na formularzu zostanie odesłany identyfikator autoryzacji wraz z instrukcją wprowadzenia go do programu. Autoryzacja przypisuje na stałe numer licencji produktu do numeru NIP firmy, która ją wykonuje. Po wykonaniu autoryzacji zmiana numeru NIP ani zwrot programu nie jest możliwy.

6. Aktualizacja oprogramowania
W ramach założonego cyklu rozwoju aplikacji procent publikuje na swojej stronie internetowej nowe wersje programu. Licencja uprawnia Użytkownika do bezpłatnego pobierania wydanych aktualizacji programu tylko przez okres trwania abonamentu wskazany w specyfikacji licencji. Abonament ten jeśli jest zawarty w ramach nabytej licencji jest liczony od daty zakupu. Na stronie www producenta w dziale aktualizacje zawsze znajdują się tylko najnowsze wersje programów, nie ma możliwości pobierania aktualizacji archiwalnych. Pobrane w okresie przysługującego abonamentu aktualizacje należy zachować na własnym nośniku tak aby ewentualnie móc ich użyć ponownie w przyszłości. Po upływie czasu prawa do pobierania aktualizacji istnieje możliwość nabycia nowego abonamentu dostępu do aktualizacji wg cennika znajdującego się na stronie internetowej producenta. W ramach pakietu aktualizacji producent nie gwarantuje dodawania nowych funkcji na życzenie Użytkownika. Wszelkie modyfikacje wg indywidualnych potrzeb Użytkownika mogą być wykonane po stwierdzeniu możliwości technicznych oraz uzgodnieniu warunków czasowych oraz kosztów ich wykonania.

7. Pomoc techniczna
Czas prawa dostępu do pomocy technicznej jest określony w specyfikacji licencji. Zakres pomocy dotyczy wsparcia w rozwiązywaniu problemów dotyczących technicznego funkcjonowania zakupionego programu oraz porad merytorycznych w zakresie jego obsługi. Pomoc taka jest realizowana drogą elektroniczną poprzez formularze pomocy dostępne na stronie internetowej producenta. Pomoc techniczna nie obejmuje zagadnień nie związanych bezpośrednio z obsługą zakupionego Programu takich jak konfiguracja systemu operacyjnego, instalacja sprzętów, kopiowanie plików itp.

8. Instalator programu
Otrzymany po zakupie licencji instalator programu należy zabezpieczyć przed utratą lub zniszczeniem w celu umożliwienia ponownej instalacji aplikacji w przyszłości. Instalatory dostarczone tylko drogą elektroniczną (w formie linku do ich pobrania z internetu) mają charakter jednorazowej dostawy instalatora (link taki jest zwykle aktywny przez 30 dni od dnia dostawy chyba, że przy jego dostawie zaznaczono inny termin ważności). Instalator po pobraniu należy zabezpieczyć na własnym nośniku, dysku komputera lub jakiejkolwiek innej pamięci elektronicznej przeznaczonej do przechowywania danych. Obowiązek starannego zabezpieczenia instalatora w celu umożliwienia ponownego jego użycia spoczywa na Użytkowniku programu, któremu instalator został udostępniony po zakupie licencji. Producent nie ma obowiązku przechowywania dla potrzeb Użytkownika instalatorów archiwalnych na własnym serwerze. W przypadku zagubienia instalatora otrzymanego po zakupie Użytkownik może uzyskać ponowny dostęp do instalatora w najnowszej wersji dokonując zakupu odpowiedniego abonamentu aktualizacyjnego przeznaczonego dla danego typu licencji.

INFOLINIA : tel. 014 / 698-20-02, 608/ 92-10-60
www.SolidneProgramy.pl
www.flysoft.pl