Ogólna Umowa Licencyjna na użytkowanie programu komputerowego

Niniejsza umowa określa postanowienia prawne zawarte pomiędzy nabywcą licencji na użytkowanie programu komputerowego zwanym dalej Użytkownikiem, a firmą FlySoft.pl Usługi Informatyczne zwaną dalej Producentem. Warunkiem udzielenia licencji jest zaakceptowanie postanowień tej umowy przez Użytkownika.

1. Przedmiot licencji
Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie licencji na użytkowanie kopii programu komputerowego określonej w specyfikacji licencji, poprzez nazwe, wersje oraz klucz produktu i numer licencji, zwanej dalej Programem, na warunkach określonych w treści umowy.

2. Prawa autorskie
Producent jest jedynym właścicielem wszelkich praw autorskich oraz majątkowych do Programu i dokumentacji. Są one chronione przez ustawę o prawie autorskim oraz umowy międzynarodowe.

3. Ograniczenia licencji
O ile osobna umowa nie stanowi inaczej Producent udziela Użytkownikowi licencji na użytkowanie jednej kopii Programu na jednym komputerze w firmie dla której wykonano autoryzację. Instalację programu na wielu komputerach dopuszcza się tylko w przypadku licencji wielostanowiskowej (tzw.sieciowej) Programu. Bez zgody Producenta Użytkownik nie może sprzedawać, dzierżawić, ani w jakikolwiek inny sposób przenosić praw wynikających z licencji na osoby trzecie. Użytkownik nie ma prawa kopiować oraz rozpowszechniać Programu i dokumentacji w jakiejkolwiek postaci, za wyjątkiem wykonania jednej kopii Programu do celów archiwalnych. Użytkownik nie ma prawa dekompilować, analizować oraz modyfikować kodu Programu. Producent zastrzega sobie prawo do zastosowania środków technicznych (zabezpieczeń) w celu zapewnienia realizacji powyższych ustaleń. Producent zastrzega sobie wszelkie inne prawa nie wyrażone bezpośrednio w umowie.

4. Ograniczona gwarancja
Producent nie gwarantuje, że program będzie całkowicie wolny od błędów oraz że spełni oczekiwania użytkownika. Producent gwarantuje usuwanie błędów krytycznych w terminie 14 dni (w okresie prawa do przysługujących bezpłatnie aktualizacji). Wersja wolna od błędu zostanie umieszczona na stronach internetowych Producenta. Producent udziela gwarancji na wady materiałowe nośnika programu (nie dotyczy sytuacji gdy wybraną formą dostawy była tylko dostawa elektroniczna). Okres gwarancji wynosi 1 rok od daty zakupu Programu. Gwarancja nie obejmuje problemów i wad wynikłych z nieprawidłowego działania lub nieprawidłowego użycia sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń i programów mających wpływ na działanie Programu. Gwarancja nie obejmuje problemów i wad wynikłych ze zdarzeń losowych lub nieprawidłowego użytkowania Programu. Wszelka ewentualna odpowiedzialność Producenta zostaje ograniczona do kwoty zapłaconej za program. Strony wyłączają możliwoœć stosowania przepisów o rękojmi.

5. Specyfikacja udzielonej licencji
Nazwa programu, numer licencji oraz klucz produktu znajdują się na etykiecie licencyjnej dostarczonej wraz z programem. Etykieta ta jest integralną częścią umowy licencyjnej i należy ją chronić przed zniszczeniem gdyż zawiera ważne dane niezbędne do wykonania autoryzacji oraz uruchomienia programu. W przypadku dostawy Programu tylko drogą elektroniczną (ESD) niezbędne dane identyfikujące zakupioną licencję znajdują się na dokumencie potwierdzającym zakup np fakturze VAT. Program należy autoryzować na stronie internetowej producenta w ciągu 30 dni od daty zakupu. W odpowiedzi na adres e-mail podany na formularzu zostanie odesłany identyfikator autoryzacji wraz z instrukcją wprowadzenia go do programu. Autoryzacja przypisuje na stałe numer licencji produktu do numeru NIP firmy, która ją wykonuje. Po wykonaniu autoryzacji zmiana numeru NIP ani zwrot programu nie jest możliwy.

6. Aktualizacja oprogramowania
Licencja uprawnia użytkownika do bezpłatnego pobierania z internetu nowych wersji programu (aktualizacji) tylko przez okres abonamentu wskazany na etykiecie licencyjnej lub faturze VAT. Data ważności abonamentu jest liczona od daty zakupu programu i jest ona precyzyjnie wskazana w specyfikacji licencji danej aplikacji. Na serwerze znajdują się zawsze tylko najnowsze wersje programów, nie ma możliwości pobierania aktualizacji archiwalnych. Pobrane w okresie przysługującego abonamentu aktualizacje należy zachować tak aby ewnetualnie móc ich użyć ponownie w przyszłości np po przeinstalowaniu sytemu operacyjnego. Po upływie czasu prawa do pobierania nowych wersji istnieje możliwość wykupienia aktualizacji wg cennika znajdującego się na stronie internetowej producenta. Ważność samej licencji na używanie programu jest również określona na etykiecie licencyjnej lub fakturze VAT, może być ona bezterminowa lub określona czasowo. Prawo do korzystania z aktualizacji oraz używania licencji dla modułów dodatkowych zintegrowanych z modułem głównym jest ściśle powiązane z datą edycji programu głównego - pobierając aktualizację oprogramowania należy upewnić się, że zarówno aplikacja główna oraz wszystkie używane moduły dodatkowe mają aktywny abonament uprawniający do jej zainstalowania ponieważ zainstalowanie nowszej aktualizacji oprogramowania głównego przy braku aktywnych abonamentów dla modułów dodatkowych uniemożliwi ich wykorzystywanie.

7. Pomoc techniczna
Czas prawa dostępu do bezpłatnej pomocy technicznej oraz kanał dostępu (e-mail, telefon) jest określony na etykiecie licencyjnej lub fakturze VAT. Zakres pomocy dotyczy wsparcia w rozwiązywaniu problemów dotyczących technicznego funkcjonowania zakupionego programu oraz porad merytorycznych w zakresie jego obsługi. Pomoc taka jest realizowana poprzez elektroniczny kanał dostępu (formularz pomocy technicznej dostępny na stronie producenta). W przypadku posiadania aktywnej usługi TELEKONSULTANT ze wsparcia technicznego można korzystać również telefonicznie, dzwoniąc na numery infolinii. Pomoc techniczna nie obejmuje zagadnień nie związanych bezpośrednio z obsługą zakupionego Programu takich jak konfiguracja systemu operacyjnego, instalacja sprzętów, kopiowanie plików itp.

8. Instalator programu
Otrzymany przy zakupie licencji nośnik z instalatorem programu należy zabezpieczyć przed utratą lub zniszczeniem w celu umożliwienia ponowej instalacji aplikacji w przyszłości. Instalatory dostarczone tylko drogą elektroniczną (w formie linku do ich pobrania z internetu) mają charakter jednorazowej dostawy instalatora (link taki jest zwykle aktywny przez 30 dni od dnia dostawy chyba, że przy jego dostawie zaznaczono inny termin ważności). Instalator po pobraniu należy zabezpieczyć na właśnym nośniku CD, dysku komputera lub jakiejkolwiek innej pamięci elektronicznej przeznaczonej do przechowywania danych. W przypadku zakupu licencji z abonamentem na pobieranie aktualizacji nowsze instalatory będzie nadal można pobierać z internetowej strony producenta programu z działu aktualizacje przez czas trwania abonamentu. Ze względu na ciągły rozwój programów a co za tym idzie generowanie nowych wersji instalacyjnych nie ma możliwości ponownego udostępnienia linku do pobrania instalatora, który został tą drogą już udostępniony w przeszłości. Obowiązek starannego zabezpieczenia instalatora w celu umożliwienia ponownego jego użycia spoczywa na Użytkowniku programu, któremu instalator został udostępniony po zakupie licencji. Elektroniczna dostawa instalatora jest opcjonalna, wyboru czy program ma być dostarczony drogą tradycyjną na płycie CD czy w tylko w formie linku do pobrania z internetu dokonuje Użytkownik w chwili zakupu licencji. Wybierając elektroniczną formę dostawy Użytkownik deklaruje, że ma zapewnione możliwości techniczne aby skutecznie pobrać udostępniony tą drogą program. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Użytkownik mimo wyboru drogi elektroniczniej nie będzie w stanie skutecznie pobrać instalatora może w terminie 30 dni od daty zakupu licencji, po wcześniejszym uzgodnieniu z Producentem dokonać dopłaty równicy w cenie oraz kosztów przesyłki i zmienić tym samym formę dostawy na dostawę drogą tradycyją na płycie CD. Po upływie 30 dni od daty zakupu licencji dopłata do wersji dostarczanej na nośniku CD nie będzie możliwa. Producent nie ma obowiązku przechowywania dla potrzeb Użytkownika instalatorów archiwalnych na własnym serwerze. W przypadku konieczności odzyskania instalatora archiwalnego Użytkownik może zakupić w sklepie internetowym Producenta (www.SolidneProgramy.pl) usługę ponownego wygenerowania instalatora archiwalnego na warunkach określonych w opisie tej usługi lub może uzyskać dostęp do instalatorów najnowszych dokonując zakupu odpowiedniego abonamentu aktualizacyjnego przeznaczonego dla danego typu licencji.

INFOLINIA : tel. 014 / 698-20-02 kom. 608/ 92-10-60
www.SolidneProgramy.pl