SolidneProgramy.pl

Użytkownicy i uprawnienia dostępu.

Program FS-Faktura SQL umożliwia zdefiniowanie dowolnej ilości użytkowników posiadających możliwość pracy z programem. Funkcja służąca do definiowania użytkowników znajduje się w menu Administracja okna głównego.

Widok listy użytkowników programu.

Lista użytkowników

Definiowanie nowego użytkownika.

Nowy użytkownik

Definiowanie uprawnień dostępu polega na zaznaczeniu lub odznaczeniu dostępności danej funkcji na edytowanego użytkownika. Użytkownik nie posiadający uprawnień do wykonania danej funkcji przy próbie jej uruchomienia zobaczy stosowny komunikat o braku dostępu.

Definiowanie uprawnień dostępu

Do czasu gdy na liście użytkowników nie ma zdefiniowanego żadnego użytkownika program uruchamia się automatycznie bez pytania o dane do logowania, natomiast po ich zdefiniowaniu każde załączenie się do bazy będzie poprzedzone pytniem o nazę użytkownika oraz hasło.