SolidneProgramy.pl

Dane nabywcy i odbiorcy drukowane na fakturze

W przypadku gdy na dokumencie sprzedaży muszą się znaleźć zarówno dane kontrahenta jako NABYWCY jak i ODBIORCY należy je zdefiniować na kartotece kontrahenta w cześci "Dane drukowane w sekcji ODBIORCA". Zdefiniowanie tych pól i wybranie takiego kontrahenta jako odbiorcy faktury spowoduje wydruk na dokumencie dodatkowej sekcji o nazwie ODBIORCA (podstawowe dane teleadresowe kontrahenta będą drukowane standardowo w sekcji NABYWCA). W sytuacji gdy jeden nabywca będzie posiadał wielu odbiorców należy zdefiniować tyle kartorek kontrahentów ilu jest odbiorców. Ustawione w ten sposób dane odbiorcy będą widoczne bezpośrednio z poziomu listy kartotek kontrahentów jak również z poziomu edytora sprzedaży. Rozwiązanie takiej znacznie ułatwi wskazanie właściwej kartoteki podczas wybierania kontrahenta do wystawianej faktury (brak konieczności wybierania opcji POPRAW aby zobaczyć dane odbiorcy). Standardowo przy zakładaniu nowej kartoteki program sprawdza czy kontrahent o wskazanym numerze NIP istnieje już w bazie - w celu wyłączenia tej kontroli podczas definiowania nowego kontrahenta można wybrać opcję : "Dopuszczaj powtórzenia NIP". Ze względu na spójność danych na wystwionych dokumentach - zapisanych danych w sekcji odbiorca - nie można poprawiać a kartoteki kontrahenta po zdefiniowaniu tych danych nie można usuwać.


Poniżej widok listy dokumentów z wybraną do edycji kartoteką kontrahenta - na pasku informującym o wybranym bieżącym kontrahencie jest wyświetlana skrócona informacja o nazwie odbiorcy - można ją obserwować bez wchodzenia w tryb poprawiania dokumentu (dane odbiorcy zaznaczono czerwoną ramką).


Definiowanie danych Nabywca / Odbiorca


W edytorze sprzedaży po wybraniu danych kontrahenta również są widoczne dane zdefiniowanego odbiorcy (widok sekcji zaznaczony w czerwonej ramce).


Dane Nabywcy / Odbiorcy w edytorze sprzedaży


Przy zatwierdzaniu dokumentu zawierającego kontrahenta z sekcją ODBIORCA wyświetlony zostanie stosowny komunikat przypominający o tym fakcie.


Informacja o danych Odbiorcy przy zapisywaniu dokumentu


Poniżej przykład faktury wydrukowanej z sekcją NABYWCA i ODBIORCA (dla lepszego uwidocznienia sekcja zaznaczona w celach poglądowych czerwoną ramką).


Wydruk faktury z sekcją ODBIORCA