SolidneProgramy.pl

Kartoteki towarów

Program FS-Faktura SQL pozwala na zakładanie kartotek towarów, kontrahentów, grup itp. Dzięki temu raz wprowadzone dane mogą być używane wielokrotnie po ich odnalezieniu w bazie danych. Każdy typ kartotek podlega ponownej edycji (poprawieniu) oraz usunięciu z bazy. Służą do tego odpowiednie klawisze umieszczone na każdej z list.

Towary - lista

Filtrowanie bazy towarów.

Towary - filtr

Towary znajdujące się na liście mogą być szukane lub filtrowane za pomocą dostępnych opcji. Mamy do dyspozycji dwa pola : po lewej stronie "Wpisz szukaną nazę towaru lub odczytaj kod kreskowy" oraz po prawej "Wpisz szukany kod krótki". Pole po lewej stronie umożliwia wyszukanie kontekstowe nazwy towaru po dowolnej jego części wpisanej w polu wyszukiwania (może to być początek, środek lub koniec nazwy) - towary spełniające kryterium dopasowania pojawią się na zafiltrowanej liście. W przypadku kodów kreskowych i krótki przyporządkowanie musi być 100% chociaż w przypadku tych drugich istnieje w konfiguracji opcji zmieniająca to ustawienie na przyporządkowanie tzw "luźne" czyli odnaleziony zostanie towar dla którego wpiszemy tylko część kod krótkiego.
Bardzo pożytcznym narzędziem służącym do zarządzania bazą towarów jest formularz filtrowania znajdujący się pod klawiszem USTAW FILTR. Narzędzie to umożliwia zafiltrowanie towarów wg ilości na magazynie, grupy towarowej, rodzaju kartoteki, ustawionego narzutu oraz posortowanie wyników wg kod, ilości, ceny i nazwy.

Uwaga - poniżej opisana opcja filtru dodatkowego jest adresowana dla ambitnych zaawansowanych użytkowników znających składnię języka SQL - użytkownikom nie znającym tego języka nie zaleca się korzystania z tej opcji.

Na formularzu filtru umieszczono również możliwość dodania tymczasowego filtru dodatkowego pozwalającego na dowolne dodatkowe zafiltrowanie bazy poprzez podanie bezpośrednich komend SQL. Opcja działa w oparciu o podstawowy trzon filtrowania czyli pokazuje towary z bazy ze statusem towarów aktywnych i dodatkowo bierze pod uwagę komendy podane w polu Filtr dodatkowy.

Przykłady poprawnych komend dla bazy PostgreSQL :
ustawienie filtru dla kodu towaru 1234 : and kod='1234'
ustawienie filtu dla nazwy 'baton śmietankowy 100g' : and nazwa='baton śmietankowy 100g'
ustawienie filtru wykluczającego grupę NAPOJE : and grupa<>'NAPOJE'
ustawienie filtru pokazującego towary bez ustawionych limitów do zamówień : and limit_dolny='0' and limit_gorny='0'
ustawienie filtru pokazującego towary z ceną = 5 zł : and cast(translate(Cena_Brutto_Sprzedazy ,',','.') as decimal)=5.00
dla bazy SQLite and cast(Cena_Brutto_Sprzedazy as decimal)=5.00


Filtr ten jest filtrem tymczasowym, nie jest zapisywany na stałe - jego zerowanie następuje po zamknięciu listy towarów.
Przydatne nazwy pól z bazy danych, które można wykorzystać przy zamodzielnym komponowaniu filtru dodatkowego :
nazwa towaru : Nazwa
kod krótki : Kod
kod kreskowy: Kod_Kreskowy
jednostka: Jednostka
cena zakupu netto : Cena_Netto_Zakupu
cena zakupu brutto : Cena_Brutto_Zakupu
cena zakupu netto : Cena_Netto_Sprzedazy
cena zakupu brutto : Cena_Brutto_Sprzedazy
stawka VAT : Stawka_VAT
narzut : narzut
ilość na stanie : ilosc
limit dolny do zamówień : Limit_Dolny
limit górny do zamówień : Limit_Gorny


Zakładanie nowej kartoteki towaru.

Nowy towar

Kartoteka towaru składa się z następujących elementów :

- nazwa (max 255 znaków), może zawierać cyfry oraz litery, nie zaleca się używania znaków specjalnych np #,$,%,;,* itp
- kod krótki (max 12 znaków), może zawierać cyfry i litery, w przypadków kodów cyfrowych kod jest automatycznie inkrementowany
- kod kreskowy (max 13 znaków), może zawierać tylko cyfry
- gramatura (ilość produktu w opakowanu), uzupełnienie tego pola pozwa na wydruk w aplikacji FS-Etykiety kodów w ceną jednostkową
- jednostka - ciąg dowolnych znaków cyfrowo/literowy - można wybrać z listy lub wpisać ręcznie
- kod PKWIU - ciąg dowolnych znaków cyfrowo/ literowy
- cena zakupu netto (prawidłowa wartość liczbowa, część dzisiętna oddzielona przecinkiem, max 3 miejsca dzisiętne
- stawka VAT - wybrana z listy zdefiniowanych stawek obsługiwanych przez program
- cena brutto zakupu (prawidłowa wartość liczbowa, część dzisiętna oddzielona przecinkiem, max 2 miejsca dzisiętne
- narzut - (prawidłowa wartość liczbowa, część dzisiętna oddzielona przecinkiem, max 2 miejsca dzisiętne
- cena sprzedaży netto - (prawidłowa wartość liczbowa, część dzisiętna oddzielona przecinkiem, max 2 miejsca dzisiętne
- cena sprzedaży brutto - (prawidłowa wartość liczbowa, część dzisiętna oddzielona przecinkiem, max 2 miejsca dzisiętne
- rodzaj, jedena z 3 zdefiniowanych wartości : towar, usługa, opakowanie - brak możliwości zmiany po zdefiniowaniu, dla usługi i opakowań wyłączona jest obsługa stanów magazynowych wg FIFO
- grupa - ciąg dowolnych znaków cyfrowo/ literowy (max 100 znaków), można ją wybrać z listy lub wpisać ręcznie. Przypisanie towaru do grupy pozwala na późniejsze sporządzanie raportów, zestawień oraz filtrowanie wprost na liście. Podział na grupy musi być wykonany przed sprzedażą produktu.
- limity do zamówień (odpowiednio dolny i górny) - prawidłowe warości liczbowe - całkowite. Stosowane są do zamówień automatycznych, limit dolony określa próg kwalifikowania się towaru do zamówienia, limit górny natomiast pułap do którego zostanie dopełniona zamawiana ilość produktu. Ilość zamawiana = Limit górny - bieżący stan magazynowy. Towar kwalifikuje się do zamówienia gdy Ilość <=Limit dolny
- uwagi, dowolne opisowe pole tekstowe


Kartoteki kontrahentów

Wygląd listy kartotek kontrahentów oraz definiowanie nowej kartoteki kontrahenta przedstawiają poniższe zrzuty ekranu:


Kontrahenci - lista

Nowy kontrahent

Kartoteki grup

W menu kartoteki można zdefiniować również grupy towarów. Przypisując kartoteki do danej grupy zyskujemy możliwość późniejszego filtrowania rekordów poprzez wskazanie wybranej grupy.


Grupy - lista

Zdjęcia produktów

Po dodaniu w polu uwagi ścieżki dostępu do zdjęcia produktu może ono być prezentowane na liście towarów i usług w ustawionym w konfiguracji rozmiarze i miejscu.


Zdjęcia towarów - lista